Muzikologická konference v Českém Krumlově 2019

  


Ústav dějin umění Akademie věd České republiky ve spolupráci s Centrem barokní kultury v Českém Krumlově, souborem Hof-Musici a Mozartovou obcí v České republice uspořádá pod patronací Italského kulturního institutu v Praze a za finanční podpory Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů Akademie věd ČR pro rok 2019 a Johann Adolf Hasse-Stiftung v Hamburku 21.22. září 2019 v krumlovském Centru barokní kultury mezinárodní muzikologickou konferenci „Il Demofoonte jako námět dramatu per musica: Johann Adolf Hasse a další skladatelé 18. století“. Konference se koná při příležitosti novodobé světové premiéry opery Johanna Adolfa Hasseho (16991783) Il Demofoonte v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově (20., 21., 22. 9.). Operu zkomponoval Hasse pro Drážďany a poté ještě jednou pro Neapol. V Krumlově nastuduje Ondřej Macek se souborem Hof-Musici verzi opery, která poprvé zazněla v prosinci 1748 v Teatro San Giovanni Crisostomo v Benátkách. Po páté bude tak v Krumlově propojena historicky poučená interpretace barokní opery s muzikologickým výzkumem, jejímž konečným výstupem je vždy publikace sborníku konferenčních referátů.  Na letošní konferenci vystoupí badatelé z Itálie, Německa, Španělska, Polska a České republiky. Prof. Wolfgang Hochstein přednese úvodní referát o zhudebnění Metastasiova libreta Il Demofoonte Johannem Adolfem Hassem, jejíž premiéra se konala 1748 v Drážďanech. Zenon Mojzysz se bude věnovat téže opeře z hlediska jejího stylu. Dirigent a cembalista Ondřej Macek pojedná kadence Hasseho árií a specifické stránky zdobení jejich da capo partií. Klíčovou árií Metastasiova libreta Il Demofoonte je árie „Misero pargoletto“, její strukturou a jejími různými zhudebněními se budou obírat prof. Álvaro Torrente a prof. Lucio Tufano. Steffen Voss porovná Timenteho árií „Non temer bell’idol mio“ ve zhudebnění Josepha Schustera a Ferdinanda Bertoniho. Prof. Manfred Hermann Schmid pojedná o technikách zhudebnění věšteb v různých operách 18. století a osvětlí její zvláštnost v Mozartově Idomeneovi. I pro Mozarta byl Metastasiův Demofoonte opakovaně zdrojem inspirace, což pojedná Milada Jonášová. Různá zhudebnění Demofoonta v Neapoli představí prof. Raffaele Mellace. Niccolò Jommelli zhudebnil totéž libreto ve čtyřech různých verzích: pro Padovu (1743), Milán (1753), Stuttgart (1764) a Neapol (1770), což představí Tarcisio Balbo, autor kritické edice této Jommelliho opery. Zcela mimořádnou oblibu Metastasiova Demofoonta doloží příspěvky o jeho dalších zhudebněních: Carlem Heinrichem Graunem (Roland Schmid-Hensel) a pro pražskou operu mladým Janem Evangelistou Koželuhem (Kamila Hálová). Doc. Tomislav Volek pojedná nápadný historický fakt, že manželé Hasse a Faustina Bordoni Prahou často projížděli, ale umělecky ji pomíjeli, podobně jako dnes německá hudební historiografie pomíjí unikátní historii pražské italské stagiony v 18. století. International musicological conferenceOn 21–22 September 2019 an international musicological conference on the theme “Il Demofoonte as a subject for dramma per musica: Johann Adolf Hasse and other composers of the 18th century” will be held in the Centre of Baroque Culture in Český Krumlov. The conference is being organised by the Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, in cooperation with the Centre of Baroque Culture in Český Krumlov, the Hof-Musici ensemble, and the Mozart Society in the Czech Republic, under the patronage of the Italian Cultural Institute in Prague, and with the financial support of the Commission for the Regional Cooperation of the Regions and Institutes of the Czech Academy of Sciences for the year 2019 and of the Johann Adolf Hasse-Stiftung in Hamburg. The conference is taking place to mark the modern world premiere of the opera Il Demofoonte by Johann Adolf Hasse (16991783) in the Baroque theatre in Český Krumlov château on 20, 21, and 22 September. Hasse composed the opera for Dresden and later once again for Naples. In Český Krumlov Ondřej Macek and the Hof-Musici ensemble will stage a version of the opera that was first heard in the Teatro San Giovanni Crisostomo in Venice in December 1748. This will be the fifth time Český Krumlov will see a historically informed interpretation of a Baroque opera linked with musicological research, the final result of which is always a publication of the proceedings of the conference. This year’s conference will include papers by researchers from Italy, Germany, Spain, Poland, and the Czech Republic. Prof. Wolfgang Hochstein will present the opening lecture on Johann Adolf Hasse’s musical setting of Metastasio’s libretto Il Demofoonte, which had its premiere in Dresden in 1748. Zenon Mojzysz will examine the same opera from the point of view of its style. The conductor and harpsichordist Ondřej Macek will discuss the cadences of Hasse’s arias and the specific ornamentation of their da capo sections. The key aria in Metastasio’s Il Demofoonte is “Misero pargoletto”, its structure and various musical settings will be considered by Prof. Álvaro Torrente and Prof. Lucio Tufano. Steffen Voss will compare the musical settings of Timante’s aria “Non temer bell’idol mio” by Joseph Schuster and Ferdinando Bertoni. Prof. Manfred Hermann Schmid will discuss the techniques of setting prophecies to music in various 18th-century operas and will throw light on their special features in Mozart’s Idomeneo. For Mozart, too, Metastasio’s Demofoonte was repeatedly a source of inspiration, as will be demonstrated by Milada Jonášová. The various musical settings of Demofoonte in Naples will be presented by Prof. Raffaele Mellace. Niccolò Jommelli composed four different musical settings of the same libretto: for Padua (1743), Milan (1753), Stuttgart (1764), and Naples (1770), and they will be presented by Tarcisio Balbo, the author of a critical edition of this opera by Jommelli. The quite exceptional popularity of Metastasio’s Demofoonte will be demonstrated by papers on other musical settings of it: by Carl Heinrich Graun (Roland Schmid-Hensel) and by the young Jan Evangelista Koželuh for the opera in Prague (Kamila Hálová). Prof. Tomislav Volek will be discuss the striking historical fact that Johann Adolf Hasse and his wife Faustina Bordoni often travelled through Prague but disregarded it artistically, just as today German musical historiography ignores the unique history of Italian public opera in Prague in the 18th century. 


 


Milada Jonášová


Translation: Peter Stephens                    PROGRAM KONFERENCEIstituto di Storia delle Arti dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca


Centro di Cultura Barocca di Český Krumlov


Johann Adolf Hasse-Stiftung Hamburg


Ensemble Hof-Musici


Società Mozartiana nella Repubblica Ceca


 


 


Convegno Internazionale di Studi


 


Il Demofoonte come soggetto per il dramma per musica:


Johann Adolf Hasse ed altri compositori del Settecento


 


21–22 settembre 2019


 


Centro di Cultura Barocca


Klášterní dvůr 97, Český Krumlov


 


Sotto patrocinio di


Istituto Italiano di Cultura di Praga


 


 


 


Sabato 21 settembre 


9.15                 Saluti e introduzione ai lavori


                        Taťána Petrasová


Presidente della Commissione per la Collaborazione delle Regioni e degli Istituti dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca


 


Tomáš Winter


Direttore dell’Istituto della Storia delle Arti dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca


 


Tomislav Volek


Presidente della Società Mozartiana nella Repubblica Ceca


         


9.30                 Wolfgang Hochstein (Università della Musica e del Teatro di Hamburg)


                        Metastasios Libretto Demofoonte in den Vertonungen von Johann Adolf Hasse


10.15               Zenon Mojzysz (Università di Katowice)


J. A. Hasse’s Demofoonte – Stil und Kontext


10.45               Álvaro Torrente (Università Complutense di Madrid)


                        Misero pargoletto“: kinship, taboo and passion in Metastasio’s Demofoonte 


Pausa caffé


11.45               Lucio Tufano (Università degli Studi di Palermo)   


                        Misero pargoletto“: struttura, fortunaimitazioni


12.15               Manfred Hermann Schmid (Università di Tubinga)                                


Das Orakel in Metastasios Demofoonte und Mozarts Idomeneo


12.45               Milada Jonášová (Istituto della Storia delle Arti della Academia delle Scienze della Reppublica Ceca)  


Mozart im Banne von Il Demofoonte


Pausa pranzo


15:00               Raffaele Mellace (Università degli Studi di Genova)                   


Demofoonte all’ombra del Vesuvio (17351770)

 


15.30               Tarcisio Balbo (Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli di Modena)    


Pensieri e parole: i quattro Demofoonte di Niccolò Jommelli fra pratica teatrale

e drammaturgia


 


Domenica 22 settembre


9.30                 Roland Schmidt-Hensel (Biblioteca di Stato di Berlino)


Carl Heinrich Grauns Demofoonte-Vertonung (Berlin 1746)


10.00               Kamila Hálová (Ambasciata dItalia a Praga)                                


Il Demofoonte di Jan Evangelista Koželuh (1771)


10:30               Tomislav Volek (Società Mozartiana nella Repubblica Ceca)                    

Hasse und Faustina Bordoni haben Prag ignoriert, heute machen das manche deutsche Musikhistoriker

 


Pausa caffé


11.30               Ondřej Macek (Ensemble Hof-Musici in Český Krumlov)            


                        Originale Kadenzen und Da-Capo-Verzierungen Hasses. Ein Beitrag zur vokalen Aufführungspraxis des Dramma per Musica


12.00               Steffen Voss (Biblioteca Nazionale Bavarese di Monaco)                              


Non temer bell’idol mio“: Gaspare Pacchierotti in der Rolle des Timante in Demofoonte-Vertonungen von Joseph Schuster (Forlì 1776) und Ferdinando Bertoni (London 1778)Konferenci pořádají:


Akademie věd České Republiky

Ústav dějin umění

Mozartova obec v ČR

Hasse-Stiftung

Instituto Italiano

Centrum barokní kultury